TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI (TBV)  ( http://www.tbv.org.tr/ )

Türkiye Bilişim Vakfı Nisan 1995’te kurulmuştur. Vakfın ana amacı; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için altyapının oluşturulabilmesine katkıda bulunmak ve bilişim sektörünün ekonomideki payının arttırılması için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinde bulunarak ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak için uğraş vermektir. Vakfın vizyonu “Bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye”, misyonu ise “Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak.” tır.

TÜBİSAD-BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ( http://www.tubisad.org.tr/ )

TÜBİSAD, 1979 yılında kurumuştur. Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil etmektedir. Türkiye bilişim sektöründe %95’in üzerinde bir paya sahip olan 200’den fazla TÜBİSAD üyesi, Türkiye’de yıllık 40 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmektedir. TÜBİSAD olarak temel misyonumuz, Bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektörlerini ülkemizin büyümesinin temel bileşeni olarak konumlandırırken, tüm üye şirketlerimizin ortak çıkarlarını evrensel değerlere bağlı kalarak en üst düzeyde temsil etmektir.

TÜRKİYE ELEKTRONİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TESİD) ( http://www.tesid.org.tr/ )

TESİD, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin teşviki ile Türkiye’deki Elektronik Sanayii kuruluşlarının temsilcileri ve üniversitelerimizin elektronikle ilgili öğretim üyelerinin girişimi sonucunda 24 kurucu üye tarafından 1989 tarihinde kuruluşunu tamamlamıştır.

TÜBİDER-BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEĞİ ( http://www.tubider.com/)

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği 1999 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından bir sektör meslek örgütü olarak kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana bilişim sektörünün mesleki standartlarının geliştirilmesi, sektör içi eğitimler, bilişim sektörünün hizmet sunumunun kalitesinin yükseltilmesi konularının yanında sektörün ticari, yasal ve mali sorunlarına çözümler geliştirilmesi konularında faaliyet yürütmektedir. TÜBİDER’ in mesleki standartların oluşması için yaptığı en önemli faaliyetlerden biri eğitim faaliyetleridir. Bu güne kadar çeşitli segmentlerde teknik ve sektörel eğitimler verilmiştir. Teknik eğitimler dernek merkezinde konumlandırılan eğitim salonunda, şubelerde ve Anadolu’nun önemli illerinde düzenlenmiştir.

TÜM TELEKOMÜNASYON İŞ ADAMLARI DERNEĞİ(TÜTED ( http://www.tuted.org.tr/)

Amaç:Telekomünikasyon sektörünün ülke ekonomisine katkısının artırmak, İnovasyonu ve sektörel istihdamı destekleyen projeler oluşturmak, desteklemek Genç nüfusumuzun mesleki eğitimlerine ivme kazandırmak, Mesleki standartların oluşumuna ve ölçülmesine ön ayak olmak, Sektördeki yerli ARGE teşvikleri için referans noktası olmak, Yerli üretimin teşviki için alımlarda pozitif ayrımcılığın yerleştirilmesini sağlamak, Özel sektör ve Devlet ilişkilerinde arabuluculuk ve koordinasyon işlevini üstlenmek, STK’lar ile işbirliği içinde ortak projeler ve tanıtım aktiviteleri gerçekleştirmek, İletişimdeki vergi yükünün azaltılması için kamuoyu oluşturmak, Serbest rekabetin kurulması ve rakipler arası yapıcı rekabetin oluşması için arabuluculuk yapmak,
Vizyon: Ülkemiz Telekomünikasyon sektörünün “öncü sektör” konumuna getirilmesi, en yeni teknolojileri geliştirecek, üretecek, kullanacak ve bölge ülkelerinde de katma değer yaratacak, altyapı, bilgi, deneyim ve insan gücüne ulaşması için, özel sektör ve devlet kurumları arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlayan, eğitim kurumları ve STK‘lar ile işbirliği içinde yeni fikirler ve projeler üreten dernek olmak.
Misyon:Telekomünikasyon sektöründeki sanayici, toptan ve perakende satış yapan, işletme ve servis hizmetleri veren firmalar ve çalışanları arasında iletişimi sağlayarak; Üyeler arasında dayanışma, Ortak ihtiyaçların belirlenmesi, İş ve meslek sorunlarına çözümler üretilmesi, Üyelerin fikren ve bedenen gelişmesi için faaliyetler düzenlenmesi, Telekomünikasyon ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim ve yasal düzenlemelerde işbirliği olanağı hazırlanmasıdır.

 TÜRKİYE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ DERNEĞİ(TBGD) ( http://www.tbgd.org.tr/)

“Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği, Bilişim güvenliğini en son kullanıcıya kadar sunacaktır.”

Bilişim güvenliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulan, bu amacını gerçekleştirmek için araştırmalar, kurs, seminer ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenliyor. Üyelerini ve ilgilileri düzenlemiş oldukları panellerde bilgilendiren TÜRKİYE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ DERNEĞİ aynı zamanda Bilişim Sektörüne Bilişim Güvenliği konusunda danışmanlık yapmakta. Dernek özellikle üniversitelerde birçok panel ve eğitim programı düzenlemiş ve katılımcılara Bilişim Güvenliğinin önemi ve ülkemizde gelişimi için çaba göstermektedir.

Misyon: Bilgi teknolojilerinin kullanıldığı tüm alanlarda bilgi güvenliğinin önemini üst seviyede sunmak, farkındalık yaratmaktır.

MOBİL SERVİS SAĞLAYICI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (MOBİLSİAD) ( http://www.mobilsiad.org.tr/ )

2009 yılında 24 üye ile kurularak faaliyete geçen ve bünyesinde mobil katma değerli servis sektörünün temsilcilerini barındıran “Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği” (MOBİLSİAD) haberleşme, bilişim ve medya sektöründe “mobil teknoloji platformu” üzerinden katma değerli servis, ürün, hizmet ve teknoloji üreten ve geliştiren işletmeciler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini oluşturmak üzere kurulmuştur.MOBİLSİAD sektörün hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmeyi, sektör etik kurallarını belirlemeyi ve üyeler arasında işler hale getirmeyi, sektörün rekabet koşulları içinde çalışmasına katkı sağlamayı, sektörde yer alan şirketlerin ortak çıkarları doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformlarda yaşanan sorunların çözüm yollarını aramayı, ulusal ve uluslararası pazarlarda sektör algısını güçlendirerek sektör oyuncularının dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamayı, sektörün büyümesi için düzenleyici kamu birimleri ve operatörlerle ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmakta, sektör oyuncularını ve son kullanıcıları bilinçlendirmeyi, yönlendirmeyi ve liderlik etmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu (STK) olarak hareket etmektedir.

 

ELEKTRONİK TİCARET ALTYAPI SAĞLAYICILAR DERNEĞİ (EDER) ( http://www.eder.org.tr/ )

EDER; elektronik ticaret sitelerine altyapı hizmetleri sağlayan firmaların derneğidir. Ülkemizde e-ticaret kültürünün arttırılması ve sektörel standartların oluşturulması amacıyla 2011 yılının Mayıs ayında kurulmuştur.

EDER tüm e-ticaret sektörü mensuplarıyla işbirliği içinde sektörün etik kurallar çerçevesinde genişlemesi ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaparak üyeleri için katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ(TBD) ( http://www.tbd.org.tr/ )

Türkiye‘nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür. Derneğin kuruluş amacı, Türkiye’de bilişim çalışmalarının verimini artırarak bu teknik bilimin yurt kalkınmasına katkı sağlayacak biçimde uygulanmasını sağlamaktır.

Üye sayısı bugün 10.000 i aşmıştır. Yedi şubesi, 13 il temsilciliği ve 33 Üniversitede TBD-Genç örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

Aradan geçen yıllar içerisinde derneğin kuruluş amacı korunmuştur. Derneğin amacı bugün de “Türkiye’deki bilişim ile ilgili çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamaktır”.

SERBEST TELEKOMÜNİKASYON İŞLETMELER DERNEĞİ (TELKODER) ( www.telkoder.org.tr )

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER ,Türkiye’de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe tam rekabet ve serbestleşmenin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak, Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini oluşturarak hizmet kalitesi ve verimliliği yükseltmek, sektörde yer alan şirketlerin güçlenerek dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak amacı ile 26 Haziran 2002 tarihinde kurulmuştur. TELKODER, yurttaşlarımızın en ileri ve en ucuz haberleşme olanaklarına kavuşması, ülkemizin uluslararası arenada büyük bir haberleşme merkezi olabilmesi için serbestleşme ve rekabeti savunan işletmecilerin derneğidir.

TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ HİZMETLERİ TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (TEDER)

( www.teder.org.tr/)

Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel Araştırmalar Derneği (TEDER) 2002 yılında kuruldu.

Dernek; ülkemizin gelişimine yol açacak, telekomünikasyon ve enerji sektöründeki yeni teknolojilerin incelenmesi, yeni ve geleceği olan bilgi ve tekniklerin ülkemizde kullanılmasını teşvik edilmesi, ülke ve kullanıcı şartlarına en uygun altyapı ve hizmet şekillerinin belirlenmesi, kullanıcı ve tüketicilerde oluşacak şikayetlerin giderilmesi için gerekli platformların oluşturulması, oluşan platformlara katılmak, katkıda bulunmak, teknik ve hukuki konularda danışmanlık yardımı sunulması, tüketici açısından telekomünikasyon ve enerjiden sağlanan faydayı maksimum düzeye çıkarırken, birim kullanım ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, cihaz ve hizmetlerin çevre ve birey sağlığı-güvenilirliğinin sağlanması (CE , ISO vb.) var olan ve elde edilen bilgi ve teknolojilerin sektör firmaları ve tüketicilerle paylaşılması, kamuoyunun ve ilgili kamu kurumlarının bilgilendirilmesi müşteri nazarında toplam katkı payının arttırılmasının sağlanması, sektörde zindeliği, verimliliği, çevre ve birey sağlığı açılarından da güvenilirliğinin sağlanması ve bu sektörlerle ilgili çalışmalar yapmaktır.